ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਓਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਮਝਾਵਾਂ
ਓਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਵੇ

ਓਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਜੇ ਉਮਰ
ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਓਹ ਸਾਹ ਏਨਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕੁਝ ਪਲ ਰਹਾਂ ਓਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ

Comments

Popular Posts