ਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ


ਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ,

ਜਿਓਂ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣਾ,

ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਣਾ,

ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ,

ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਉੱਡਣੀ,

ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਨੀ ਸੌਣਾ,

ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ,

ਤੇ ਵੇਖੀਂ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ...Comments

Popular Posts