ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਜਣਾ
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ..

ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹ ਬਸ ਤੇਰੀ ਏ..

ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ....

ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਏ..

Comments

Popular Posts