ਅਸੀ ਧੁੱਪ ਸ਼ਮਝੀਅਸੀ ਧੁੱਪ ਸ਼ਮਝੀ ਉਹ ਛਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,

ਅਸੀ ਮੱਝ ਸਮਝੀ ਉਹ ਗਾਂ ਨਿੱਕਲੀ,

ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਲਰਾ ਦਾ,

ਅਸੀ ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿੱਕਲੀ.

Comments

Popular Posts