ਹੰਜੂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ


ਹੰਜੂ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਸਜਣਾ..

ਤੇ ਅਸੀ ਹੰਜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ..

ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ,

ਤੇ ਤੂਸੀਂ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ..


Comments

Popular Posts