27 November, 2009

ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਹੈ..

ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਵਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੁੱਛ ਹੋਰ ਹੈ..

ਭਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਏ ਸੀ ਬੜਾ..

ਪਰ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੁ ਲੁਕਾਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ


0 comments

Post a Comment