ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਹਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ


ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਹਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ,

ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਵੱਛੀਆਂ,

ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵਿਚ ਮਸੀਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਚਾਮਚੜਿਕੀਆਂ,

ਬੁੱਲੇਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਈ ਨੀਤਾਂ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੁਚੀਆਂ

Comments

Popular Posts