ਸੌਂਹ ਦੇ ਕੇਸੌਂਹ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪੈੱਗ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਗਈ...

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੁੱਡ-ਬਾਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਗਈ...

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਬੀ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਵਣ ਲਈ,

ਅੱਜ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਗਈ....

Comments

Popular Posts