ਮੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣੇ ਆਇਆ


ਇਕ ਅਮਲੀ 3 ਮਂਜਿਲ ਤੋ ਢਿੱਗ ਪਿਆ.. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ..

ਲੋਕਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ....

ਅਮਲੀ- ਪਤਾ ਨੀ ਮੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣੇ ਆਇਆ...

Comments

Popular Posts