ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ,
ਓਹਨੇ ਕਦੇ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਿੱਆ ਹੀ ਨਹੀ |
ਇਸ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰ ਓਸਦੀ,
ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਰਖਿੱਆ ਹੀ ਨਹੀ ||

Comments

Popular Posts