ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੱਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੱਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਸਾਥੌ ਨਾ ਹੌਇਆ
ਦੂਰ ਰਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਥੌ, ਤੂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੌਇਆ
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੁਨਿਆ ਚ ਕੌਈ ਹੌਰ ਹੌਇਆ

Comments

Popular Posts