ਜਿਸ ਦੀਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨਾ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ..

ਨਾ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ..

ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀ..

ਕਿਵੇ ਕਰਿਏ ਦਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦਾ..

Comments

Popular Posts