ਮਿਲਦਾ ਓਹੀ


ਮਿਲਦਾ ਓਹੀ ਜੋ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ,

ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸੱਕਦਾ..!

ਓਹਦੀ ਰਹਮਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਰਜਾ ਜੇਕਰ,

ਓਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਸੀਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ..!!


Comments

Popular Posts